Kód: SMVIT I
Názov: Systémové myslenie v IT
 Garantuje:  doc. Ing. Tibor Krajčovič, PhD.
 Obdobie štúdia predmetu:  ZS 2018/2019 – FIIT
 Zabezpečuje:  070400 – Ústav počítačového inžinierstva
a aplikovanej informatiky
 Forma výučby:  prednáška, cvičenie, projektová/semestrálna práca
 Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  3/2
 Počet kreditov:  6
 Podmieňujúce predmety:  žiadne
 Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu:

1. Samostatná práca na semestrálnom projekte. (70%)

2. Absolvovanie priebežného testu v 6. týždni semestra (10%)
3. Absolvovanie skúškovej písomky (20%)

  • Cieľ predmetu:
 
 Absolvetni by mali chápať systémy, ktorých súčasťou sú IT riešenia na 3 základných úrovniach
– na úrovni biznis procesov, systémov a technologickej úrovni. Systematický prístup ku riešeniu
problémov. Schopnosť uvažovať v celom životnom cykle riešenia v z pohľadu biznisu aj
technického zabezpečenia riešenia. Absolvovaním predmetu študent získa základné znalosti
o technológiách digitálnej výroby, ako vygenerovať počítačový kód a zmeniť na hmotné objekty.
Vývoj digitálnych technológií výroby je založený na vytváraní kódov, ktoré neslúžia len na
popisovanie vecí, ale aj na ich vytváranie. Študenti sa dozvedia, ako pretransformovať predstavu,
zámer, projekt na prototyp a dokumentovať svoje nápady prostredníctvom praktických
skúsenosti s digitálnymi výrobnými nástrojmi. Zoznámia sa s rôznymi formátmi kódov a s ich
premenou na fyzické objekty. Študenti okrem teoretických znalostí získajú aj praktické zručnosti:
ako používať nástroje digitálnej výroby Fab Lab pre rýchle prototypovanie (rapid prototyping),
ako využívať CAD modelovacie softvéry, vinylový vyrezávač, laserový vyrezávač, 3D tlačiareň,
3D skenovanie a tlač, CNC fréza, elektronická konštrukcia a výroba dosky s plošnými spojmi.
  • Stručná osnova predmetu:

 1. Úvod – základné princípy Fablab, prečo myslieť celostne? 2. Životný cyklus produktu od
nápadu po realizáciu. 3. System Thinking. 4. Znalostné systémy založené na medadátach. 5. IoT
a Industry 4.0. 6. Enterprise Architecture Frameworks a The Open Group Architecture
Framework (TOGAF). 7. Základné princípy a nástroje a bezpečnosť práce v FabLab. 8. CAD
počítačom podporovaný návrh 2D, 2,5D, 3D. 9. Počítačom riadené vyrezávanie. 10. Elektronická
konštrukcia. 11. 3D skenovanie a tlač. 12. Počítačom riadené obrábanie (CNC).
  •  Literatúra:
 
Covey, R. Stephen: The 7 Habits of Highly Effective People: Powerful Lessons in Personal
• Neil Geshenfeld, Fab: The Coming Revolution on Your Desktop-From Personal Computers to Personal
Fabrication, ReadHowYouWant.com, 2011, 381 s. ISBN 978-1-4596-1057-6
• Senge, M. Peter. The Fifth Discipline: The art and practice of learning organization: Second edition,
Crown Publ, 2010
• Slama, Dirk; Puhlmann, Frank; Morrish, Jim; Rishi, M.; Enterprise IoT, O ́REILLY, 2015
• Staněk, Peter; Ivanová, Pavlína: Súčasné tendencie ekonomickej globalizácie, Elita, 2015
   
   
   
   
   
     • Návštevy: 2527