AGNICOLI

AGNItio-Poznanie, Knowledge

COnsilium – Múdrosť, Wisdom

LIbertas – Sloboda, Freedom

 UPOZORNENIE:

28.6.2022 sa členovia našeho občianskeho združenia rozhodli ukončiť oficiálnu registráciu OZ.

K danému dňu nemá občianske združenie žiadne pohľadávky, ani žiadne podlžnosti voči svojim partnerom.

Ďalšie aktivity budú vykonávané ako projekt zameraný na neziskové aktivity spoločnosti SystemThinking s.r.o

Preto nie je možné prijímať zdroje zo štátneho rozpočtu formou 2%. 

Ďakujem všetkým podporovateľom a prispievateľom za prejavenú dôveru.

Roman Kazička

---------------------------------------

Per Agnitio Ad Libertas , Poznaním ku slobode, Through Knowledge To Freedom

Fundamental motto of the Non Profit Projects.

 AGNICOLI-Through Knowledge to Freedom is Non-profit projects of Systemthinking company.Project provides generally beneficial services in the field of education, training and development of physical culture for the entire territory of Slovakia, in science, technology and economy in order to develop the international cooperation in these areas. Through projects in education, in science, conferences, seminars, training courses, debates and scientific events, exhibitions, publications and advisory activities, actively contributes to building a learning society based on education. The main areas of action include education to reducing the dependency of any kind, with focus on dependence on information technology, ecology, environmental, alternative energy, economy, health, society as a whole - eGovernance.

 

AGNICOLI-Poznaním ku Slobode je projet spoločnosti SystemThinking zameraný na neziskové aktivity. Poskytujúca všeobecne prospešné služby v oblasti vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry pre celé územie SR, v oblasti vedy, techniky a ekonomiky s cieľom rozvíjať aj medzinárodnú spoluprácu v týchto oblastiach. Prostredníctvom projektov v oblasti vzdelávania, vo vedeckých oblastiach, organizovaných konferencií, seminárov, kurzov, školení, diskusií a vedeckých podujatí , výstav, publikačnej a poradenskej činnosti, aktívne prispieva k budovaniu učiacej sa spoločnosti, založenej na vzdelanosti. Medzi hlavné oblasti pôsobenia patrí výchova ku znižovaniu závislostí všetkého druhu, zo zameraním na závislosti v oblasti informačných technológií, ekológie, environmentalistiky, alternatívnych zdrojov energie, ekonomiky, zdravia, spoločnosti ako celku – eGovernance.

Download 06